# برف

پشت پنجره  برف می بارد ومن در رویایم او را  آدم برفی می کشم سرد و خاموش فردا صبح فقط آفتاب خواهد درخشید
/ 15 نظر / 6 بازدید