# باران

دیروز زمین پر عطر یاس ها آسمان لبریز باران بود انگار مثل   خوابها من بودم تو بودی عکس مان توی حوض  پیدا بود  
/ 10 نظر / 5 بازدید