پست های ارسال شده در مرداد سال 1386

دیروز زمین پر عطر یاس ها آسمان لبریز باران بود انگار مثل   خوابها من بودم تو بودی عکس مان توی حوض  پیدا بود  
/ 10 نظر / 21 بازدید