امسال بهار هم

با سبزه ی عید و

ماهی های قرمز

در خانه را نخواهد زد

آسوده باش

جز  تو

کسی در خانه نیست