نمی آیی و من

بوسه بر زلف پریشانت می زنم

با باد

بوسه بر باد میزنم

به  زلف پریشانت