شامگاهان

تا معبد نگاهت

راهی نمانده بود

افسوس

زمین

باز هم چرخید