برای دوست خوبم ت. 

تو از دنیایی دیگر می ایی

 حرف نمی زنی

و من تورا می فهمم

با چشمهایت

فهمیدن با زبان

ارزانی انسانها