هیچکس مبارک باد نگفت

حتی گل فروش خرد به تعارف نرگس

و پیشخدمت رستوران موقع آوردن کبریت

فقط تو

 برایم شمع و فشفشه آتش زدی

با برق نگاههایت

 تولدم مبارک