برف همه جا را سفید می کند

آب یخ می بندد

خورشید در خاطره رنگ می بازد

آخرین بذر امید را می کارم

برای تو