برف نو ، برف نو سلام ، سلام

بنشین ، خوش نشسته ای بر بام

پاکی آوردی- ای امید سپید

همه آلودگی ست این ایام.