قاب عکسی شکسته

روی دیوار  

در عکس

 یک سو من

سوی دیگر

جای خالی تو