خانه را سرخ می کشم

به رنگ  ماتیک لبان تو

یا سرخی خون دلم

 آسمان را سیاه می کشم

بی ماه

 بعد تو

 آسمانم ماه ندارد