قامتت را نشانم دادی
قامت صاف و بلندت را
قامتی که کوه برای خویش نشان کرده
کوهنورد نمی دانم می دانی
در دل سنگی کوه
قلبی عاشق
برای هر بار دیدنت
چقدر خود را به صخره ها می کوبد
اینبار دلش را که آرام کردی
برایش لالایی بخوان
تا زمان ترکت نبیند
واز غصه نمیرد.

(از یک دوست)