و چنان بی تابم که دلم می خواهد

بدوم تا ته دشت ، بروم تا سر کوه

دور ها آوایی است که مرا می خواند.

چهارشنبه قرار بریم اشترانکوه  این عکس می تونست آخرین عکسم باشه 3 سال پیش که رفتیم من از نزدیکی های قله روی برف سر خوردم و حدود 700 متر را تو چند ثانیه اومدم پایین و کنار یه پرتگاه روی یه سنگ متوقف شدم. چیزی مثل یه معجزه!