گریه را اگر می شد کشت

می کشتم

که تو انقدر نخندی به چشمان خیس من

و من

نکوبم سرم را به دیوار سادگی مدام

که چرا عاشقت شدم،چرا؟!

برای قتلت تصمیم گرفته ام

                                  ماه من

یکی از همین شبهاست که می آیم سراغت

و آنچنان تمام می کنم تو را

که طاقت حوض تمام شده است

                                        از بودنت!

 (روی ماه خداوند را ببوس)