دیروز

زمین پر عطر یاس ها

آسمان

لبریز باران بود

انگار مثل  

خوابها

من بودم تو بودی

عکس مان توی حوض

 پیدا بود