درفک

تعطیلی ۱۴ و ۱۵ خرداد قله درفک (گیلان)

آسمان حریر سپید بر تن داشت

زمین مخمل سبز

آمدنم را به انتظار بودند

امابی تو پای سفر نبود