این روزها که

تو غمگینی و من

به لبخند ت معتاد

باید

ترک کنم

این زندگی را