عشق تو

به کام مرگ می کشاند.

من این را می دانم

اگر بمیرم

عاشقت بوده ام