تو بودی و 

پنجره ای که  

به ازدحام کوچه خوشبخت

باز می شد.

تو بودی و 

آسمان بود

و شمعدانی ها

تو بودی

بهشت بود،

اما من

 در رویا.