چشمهای ت را ببند

بانوی سپید لحظه های من

بانوی غنوده در

بستر سپید شهر آینه

چشمهای ت را ببند

خیانت کردم! 

***

همه

آمدند

خواندند.

خبری از تو نشد

بر واژگان نامت که

کلید جستجو را می زنم

نتیجه ای در بر ندارد.