لبخندت رازی است

از انعکاس هزار آینه هزار چشم

حتی اگر هیچ ستاره ای

در اسمان سو نزند