صعود قله کهار(نفر اول خودمم)

تمام سکوت و سرود ت

بر شانه ها یم

حس زیستن دارند.

سپید پوش باران ؛

پیراهنت را بگشای

باز هم با رویایت می خوابم