پس كدام پنجره

كدام در ای

كه باز شود

تا همه ستارگان

به ميهماني ات بريزند

در كدام روياي شيرين

كدام خواب

غزل خوان بيايم

ببينم هواي صعودت

ابري است.

قدمي كه برداري ،

از ستاره باران شب

خورشيد را

در آغوش گيري.