از رویای پیراهنت

رشته ای

بر جای مانده است

یادگاری میان

بودن و رفتن

رشته ای ناب

از گلابتون،

با عطر موهایت.