حضورت ،

جای خوب پر گشودن

بی وقفه آبی همه دریاها

           رقص همه برگ ها

               به رنگین کمان پاییز

وهمه باریدن هاست

خیال،

 با نوازش های مهربان

          سرانگشتان دست های تو

                  از تاریک و وهم الود

 همه جاده ها

 به روشنا می رسد

پاییز،

 با همه ی برگ ها و رنگ ها

و باد،  با نوازش های

        طلایی گندم زارها، 

            همه آوازها و رقص ها

بی تو،

هیچ ندارد!