بهشت گم شده بود

یافتم ت

به بهشت بگو

به ش نیازی نیست.

حالا کجا پنهان ت کنم؟

در بهشت؟