وقتی نیستی

نشانی ات را از مرغان دریایی می پرسم

می دانم که همنشین بارانی و دریا

دختر سالهاي باراني

يادمان نرود به اين دشت بي ثمر پي

باران امده بوديم