می دانم

که می آیی

گفته اند

اما کی؟

این را نمی دانم.