نگاه ها چه زود

بدل به کلام ها

وابرها  بدل به باران می شوند

کلام ها ، نجواها می شوند در گوش ها و

زمزمه نفسهای تو

به صدای بارانی لحظه های من

و نهرها به دریا ها می رسند

من به اقیانوس بی کران تو

ولی چقدر دورم

دورم از تو

با تو