تیک تاک

لحظه شمار ساعت دیواری

بانگ موذن از فراز

گلدسته ها

فقط تو را صدا می زنند

تو که حضورت در لحظه ها ست

بودنت  از ادم تا

من

حضور خلوت ثانیه ها ست

و تو می دانی

این رسالت توست

در مدار سرنوشت

و من بی تابم

بی تاب مسافر بودن این

قطار سرنوشت

و چه اسان می رویم

من و تو

 در این قطار سرنوشت.