در دشت بي ثمر چقدر براي امدن باران دعا کردم

گريه امانم نمي داد

مستجاب نشد

از دشت بي ثمر کوچ کردم

حالا باران امانم نمي دهد.