در نگاه ات همه ی مهربانی ها ست

قاصدی که زندگی را خبر می دهد

و در سکوت ات همه ی صداها

فریادی که بودن را تجربه می کند.