اناری نگه داشته ام

روی درخت باغچه حیاط

یلدا برای چیدنش

می دانم می ایی!