پاییز   

نه!

 پاییز هم اگر بیایید

تو با این همه رنگ

روسپید نمی شوی!