دوستت دارم

بی آنکه نامت را بدانم

دوستت دارم

به همین سادگی!