تو که رفتی دلم گرفت

توی خانه چشمهام

دوباره

باران گرفت