قناری با رویای پرواز

برای همیشه

ته قفسش خوابید

هفته پیش جفتشم اینکارو کرد

حالا باهم تو آسمون پرواز می کنن