بهار بوی عاشقی می داد

اما من

عطر نفسهایت را نمی دانستم !