حالا که هستی

همه روزهای بارانی را دوست دارم

حرف ها، همه را

عاشقانه نوشتن باشد

برای بعد!