زیبایی های صعود قله کهار

هفت خوان- آزاد کوه- دماوند