می خواهم حبس ابد باشم

در قفسی که تو برایم ساخته ای

با چشمانت