مرثیه   

راه
     در سکوت ِ خشم
                             به جلو خزید
و در قلب ِ هر رهگذر

غنچه‌ی پژمرده‌یی شکفت:

برادرهای ِ یک بطن!

یک آفتاب ِ دیگر را

پیش از طلوع ِروز ِ بزرگ اش

خاموش

        کرده اند!

"احمد شاملو"