دوستت دارم

بی آنکه نامت را بدانم

دوستت دارم

به همین سادگی!


       

تو که رفتی دلم گرفت

توی خانه چشمهام

دوباره

باران گرفت