چشمهایم را بستم

توی دلم شمردم

یک

 دو

 سه

چشمهایم را باز کردم

همه چیز محو شد

حتی خاطرات خیست

 یاد گرفتم جادوگری کنم