آفتاب   

به انکار ِحقیقتِ تو

آفتاب را پشتِ غبارهای خاکستری

حاشا  کردند!

وخون را میان

لبان به خنده شکفته ی تو

آفتاب ِ خون تو

بر سنگفرش ِ خیابان های تهران

حقیقت ی آشکار بود.

*

آفتاب می ماند 

غبارهای خاکستری

خواهند ریخت

پ.ن قتل ندا اقا سلطان را توطئه از پیش طراحی شده و به سیا نسبت دادند.