بهار بوی عاشقی می داد

اما من

عطر نفسهایت را نمی دانستم !       


حالا که هستی

همه روزهای بارانی را دوست دارم

حرف ها، همه را

عاشقانه نوشتن باشد

برای بعد!