دیشب اتفاق بدی افتاد

دختر شبانه های شعرم

با ترس گفت

نمی خواهد به صدای من عادت کند!