از وقتی تو رفتی

اتفاق تازه ای نیافتاده

فقط برف زمین و موهای مرا

سپید پوش کرده است

.