گریه را اگر می شد کشت

می کشتم

که تو انقدر نخندی به چشمان خیس من

و من

نکوبم سرم را به دیوار سادگی مدام

که چرا عاشقت شدم،چرا؟!

برای قتلت تصمیم گرفته ام

                                  ماه من

یکی از همین شبهاست که می آیم سراغت

و آنچنان تمام می کنم تو را

که طاقت حوض تمام شده است

                                        از بودنت!

 (روی ماه خداوند را ببوس)


       

دیروز

زمین پر عطر یاس ها

آسمان

لبریز باران بود

انگار مثل  

خوابها

من بودم تو بودی

عکس مان توی حوض

 پیدا بود